Tygodnik Podhala˝ski nr 2, 12 stycznia 2017

Tutaj tekst