Maciej Pinkwart, Północna Słowacja...

rys. G.GuzikKIEŻMARK (Kežmarok, 630 m npm, www.kezmarok.sk, http://kiezmarok.tripod.com), historyczne miasto w północno-zachodniej części Spisza, położone na obu brzegach Popradu, na skrzyżowaniu ważnych dróg z Węgier do Polski i ze wschodniej Słowacji pod Tatry. Miasto liczy przeszło 16 tys. mieszkańców. Nazwa miejscowości wywodzi się od odbywających się tu targów serowych (z niemieckiego: Käse - ser i Markt - targ).
Dogodne położenie w okolicach brodu przez rzekę Poprad sprawiło, że tereny te były zamieszkane już w okresach prehistorycznych. Wykopaliska w rejonie Jerozolimskiego i Michałowego Wierchu, a także na terenie zamku przyniosły wiele znalezisk z mezo- i neolitu, a także z epoki brązu, żelaza, z czasów rzymskich i z okresu wędrówek ludów. W obrębie miasta odkryto wczesnosłowiańskie osady z VIII, IX i X w. Najstarsza z nich była rybacka osada z kapliczką św. Krzyża, gdzie odbywały się pierwsze targi. Dziś jest tam dzielnica, nazywana Stary Targ. Drugim starym centrum była osada na lewym brzegu rzeki z kościołem św. Michała, zniszczonym po najeździe husytów w 1433 r. Między tymi osadami, które w XI-XII w. znacznie się rozrosły, znaleźli siedzibę koloniści z Saksonii.
Pierwsza pisemna wzmianka o K. pochodzi z 1251 r. i związana jest z osadnictwem saskim. Fundamenty kościoła św. Elżbiety, należącego do tej osady, zostały odnalezione na dziedzińcu zamku. Kościół ten z pewnością powstał około połowy XIII w., bowiem kanonizacja Elżbiety miała miejsce w 1235 r. Prawa miejskie Kieżmark uzyskał z nadania króla Béli IV w 1269 r., zdobywając m.in. prawo wyboru własnego wójta i prawo organizowania cotygodniowych targów.
Wkrótce potem osady słowiańskie i niemieckie zrosły się w jeden ośrodek miejski, którego centrum znalazło się w okolicach kościoła św. Elżbiety i pobliskiego brodu przez Poprad, strzeżonego potem przez zamek. W XIV w. powstał następny teren handlowy - Nowy Targ, w rejonie, gdzie dziś znajduje się ratusz. Wtedy też - w 1348 r. - kościół św. Elżbiety stał się własnością sprowadzonych do Kieżmarku bożogrobców z Lendaku, a nieco dalej wybudowano nowy kościół parafialny. Pierwsza wzmianka o murach miejskich pochodzi z 1368 r. Poprowadzono też nową drogę w kierunku Polski, przez wschodnią część miasta. W 1404 r. król Zygmunt Luksemburczyk zgodził się, na okres 12 lat, darować miastu płacenie podatków pod tym warunkiem, że mieszczanie sami dokończą budowy murów obronnych. Miasto kilkakrotnie było miejscem spotkań "na najwyższym szczeblu" - m.in. 30 marca 1423 r. spotkali się tu Zygmunt Luksemburczyk i Władysław Jagiełło, dokonując ponownego potwierdzenia traktatu o zastawie 16 miast spiskich.
Sytuacja ekonomiczna miasta poprawiała się przez kolejno potwierdzane przez władców przywileje handlowe. Od 1400 r. kieżmarczanie walczyli z Lewoczą o prawo składu, na ogół przegrywając i jedynie za czasów husyckich udało się im uzyskać możliwość zatrzymywania w mieście małych wozów kupieckich, jadących ze strony Polski. Po ustąpieniu wojsk husyckich mieszczanie wystąpili do króla Zygmunta o potwierdzenie wcześniejszych przywilejów pod pretekstem, że stare dokumenty uległy spaleniu w czasie wojny. Między rzeczywiście posiadanymi przywilejami na liście do zatwierdzenia znalazło się także prawo składu, które na Spiszu faktycznie dysponowały tylko Lewocza i Podoliniec. Zygmunt dał się oszukać i mimo protestów Lewoczan w 1435 r. zatwierdził Kieżmarkowi prawo składu. Zaogniło to jeszcze konflikt między tymi dwoma wolnymi królewskimi miastami.
W 1433 r. w czasie walk o miasto husyci zniszczyli kościół św. Michała oraz kościół św. Elżbiety i dobudowany doń niewielki klasztor. Wtedy to powstał pierwszy projekt, by na tym miejscu wznieść obronny zamek. Kolejne straty poniósł Kieżmark w 1436 r. na skutek pożaru. Przebudowa miasta zaczęła się w 1444 r. od dawnego parafialnego kościoła św. Krzyża, który zyskał ostatecznie nowy kształt w 1498 r.
W czasie wojen o sukcesję po Albrechcie Habsburgu Kieżmark opowiada się po stronie Władysława Jagiellończyka, co zostaje przez polskiego króla wynagrodzone zwolnieniem mieszczan kieżmarskich z płacenia myta i cła na całym terytorium Polski.
W 1441 r. Kieżmark zajmują wojska Jána Jiskry z Brandysa, w którego imieniu rządzą miastem jego kapitanowie aż do 1462 r. W 1461 r. rozpoczyna się budowa miejskiego ratusza. Rok później Jiskra zawiera porozumienie z królem Maciejem Korwinem i za oddanie Kieżmarku Jiskrowi kapitanowie otrzymują 16 tys. złotych, częściowo ze szkatuły królewskiej, częściowo z kieszeni królewskiego skarbnika Imricha Zápolyi. Jako spiski żupan obejmuje on (wraz z bratem Štefanem) rządy nad miastem i w ten sposób K. traci charakter wolnego królewskiego miasta wchodząc w zależność od spiskich możnowładców. Być może, król przekazał K. Zápolyom jako rekompensatę za poniesione przez nich koszty przy wykupie K. z rąk Jiskrowców. Mimo tego, w 1463 r. miasto otrzymało własny herb, a dzięki wpływom Zápolyi dostało nowe przywileje ekonomiczne, zwalniające jego mieszkańców od następnych podatków. To prawdopodobnie właśnie w II połowie XV w. z inicjatywy Zápolyów wybudowano miejski zamek, wykorzystując materiały ze starszych obiektów. Twierdzę odgrodzono od reszty miasta murem ze strzelnicami i fosą ze zwodzonym mostem.
Kiedy w bitwie pod Mohaczem w 1526 r. zginął król Ludwik II i wybuchły walki o tron, mieszkańcy Kieżmarku najpierw poparli "swojego" Zápolyę, a po jego ucieczce do Polski - przeszli do obozu zwycięskiego przeciwnika, Ferdynanda Habsburga. Na krótko jednak. Gdy w 1530 r. szala przechyliła się ponownie na stroną Jána Zápolyi, Kieżmarczanie znów zmienili front i otworzyli miejskie bramy Hieronimowi Łaskiemu, polskiemu szlachcicowi, który otrzymał godność żupana spiskiego i miasto Kieżmark (a także Zamek Niedzicki) od Zápolyi jeszcze w 1528 r., za zasługi w służbie dyplomatycznej u węgierskiego króla. Lewocza w owym czasie pozostała w obozie prohabsburskim, co znacznie jej w przyszłości pomogło w handlowej wojnie z Kieżmarkiem.
Kolejnym właścicielem miasta w 1571 r. został Ján Rueber, któremu syn Hieronima, Olbracht Łaski zastawił m.in. Kieżmark. Rueber z kolei odstąpił swoje kwity zastawne najpierw Stanisławowi Thurzo, a potem Šebastiánowi Thőkőlemu. Ponieważ Łaski zastawu nie wykupił, w 1584 r. panem Kieżmarku został Thőkőly. Wywołało to protesty Kieżmarczan, broniących swoich praw i wolności, którzy wespół z Łaskim wdarli się na zamek, ale koniec końców musieli ustąpić i w 1586 r. podpisać pokój z nowym właścicielem. Jednakże zatargi trwały dalej i dopiero w 1651 r. doszło do tzw. ugody wiedeńskiej, w której Thőkőly wyrzekł się praw do władania Kieżmarkiem, zachowując jedynie zamek z przynależnym do niego majątkiem oraz 24 domy w mieście. W styczniu 1655 r. Ferdynand III potwierdził dawne przywileje dla K. i zaliczył go na powrót do wolnych miast królewskich. Spory, o charakterze przeważnie ekonomicznym, między "zamkiem" a "miastem" trwały jednak nadal aż do odebrania zamku rodzinie Thőkőlych za udział w spisku Wesseléniego, kiedy to jego nowym właścicielem został Ferdynand Rueber. W końcu XVII w. mieszczanie rozpoczęli budowę nowego kościoła - ewangelickiego.
Gdy wybuchło powstanie Františka II Rákóczego, Kieżmarczanie znów "postawili na niewłaściwego konia" i ich miasto stało się najpierw ważnym punktem oporu buntowników, a następnie w 1709 r. po krótkim oblężeniu zostało zdobyte przez wojska królewskie. Niebawem zapanował pokój, mury miejskie straciły swoje znaczenie, a ponieważ przeszkadzały w swobodnym rozwoju miasta - od 1720 r. zaczęto je powoli rozbierać.
Burzliwe były także dzieje religijne miasta. Po 1525 r. wszyscy obywatele Kieżmarku przeszli na luteranizm - przede wszystkim Niemcy, ale i Słowacy, którzy mieli własnego księdza. Zajęli kościół św. Krzyża i zlikwidowawszy boczne ołtarze przystosowali go do swoich potrzeb, co odbyło się bez żadnych awantur, jako że w mieście nie było nikogo innej wiary. W 1569 r. wraz z 24-ma spiskimi miastami Kieżmark przyjął tzw. Confessio Scepusiana, czyli obowiązujące na Spiszu wyznanie ewangelicko-augsburgskie. Tak było przez niemal 100 lat. W czasie sporów mieszczan z rodem Thőkőlych ewangeliccy Kieżmarczanie zwrócili się do katolickiego duchowieństwa o poparcie ich stanowiska w sporze wobec cesarza. Hierarchia katolicka poparła obywateli Kieżmarku, w zamian za co ci ofiarowali jej trzy domy, w których zorganizowano katolicki kościół. Ale katolików nadal w Kieżmarku nie było i nie używany kościół wkrótce popadł w ruinę. Dopiero w 1670 r. w ramach kontrreformacji trafili do Kieżmarku paulini, którzy zajęli budynek i rozpoczęli od podstaw tworzenie katolicyzmu w mieście. Trzy lata później zażądali zwrotu katolikom kościoła Św. Krzyża, co po licznych utarczkach dokonało się z pomocą cesarskiego wojska. Część obywateli nawróciła się na katolicyzm, w 1674 r. władze wygnały z miasta wszystkich księży i nauczycieli - ewangelików. Parę lat później, w czasie antycesarskiego powstania Imricha Thőkőlego sytuacja się odwróciła - powstańcy zwrócili kościół św. Krzyża ewangelikom, a mieszczanie zaczęli pospiesznie przechodzić na wiarę ewangelicką. Kościół kilkakrotnie przechodził z rąk do rąk, w zależności od sukcesów militarnych jednej lub drugiej strony.
Pod wpływem sytuacji politycznej cesarz Leopold zwołał w 1681 r. w Szopronie sejm, który uchwalił ustawę o swobodach religijnych. W myśl 25 artykułu władze gwarantowały obywatelom wolność wyznania i zezwalały na działalność księży i nauczycieli ewangelickich. Artykuł 26 pozwalał protestantom na budowę kościołów - jednakże mogło ich być tylko po 2 w każdej żupie i po jednym w królewskich wolnych miastach. Te ostatnie mogły być budowane tylko poza murami miejskimi, w miejscu wyznaczonym przez królewskiego komisarza, wyłącznie ze środków własnych kościoła ewangelickiego i tylko z najtańszego materiału budowlanego. Kościoły te, nazywane artykularnymi, były zatem budowane z drewna. Spory religijne, będące w owym czasie przede wszystkim pochodną sporów politycznych, jednakże nie ucichły i dopiero tragiczna zaraza, która w 1710 r. wygubiła trzy czwarte mieszkańców Kieżmarku, pogodziła zwaśnione strony.
W XVIII i XIX w., korzystając ze stabilizacji politycznej, mieszczanie kieżmarscy zaczęli unowocześniać i przebudowywać swoje domy, rozwijało się rzemiosło i handel. Handlowano zbożem, solą, winem, piwem, płótnem, suknem i wyrobami skórzanymi. Do wysokiej rangi miasta przyczyniło się także w znacznej mierze tutejsze rzemiosło (w okresie od XV do XIX w. pracowało tu 38 cechów, w 1715 r. działały 263 pracownie rzemieślnicze), a niemniej - szkolnictwo. Pierwsze wzmianki o tutejszej szkole pochodzą z 1383 r. Z parafialnej, a potem - miejskiej szkoły w latach 30. XVI w. powstało ewangelickie liceum, które w połowie XIX w zyskało szeroką renomę. W 1869 r. powstało tu przedszkole, jedno z pierwszych na Węgrzech, a w 1880-Państwowa Zawodowa Szkoła Tkacka, jedyna tego rodzaju w kraju.
Działalność kulturalna w mieście także była godna pozazdroszczenia: zespoły muzyczne działały tu od XIII w., pierwszy teatr (szkolny) pojawił się w 1523 r., pierwsza drukarnia w 1705 r. Najstarszym stowarzyszeniem, działającym w mieście był Mieszczański Związek Strzelecki (od 1510 r.?). Środowisko naukowe było jednym z najbardziej znaczących na Słowacji: działali tu m.in. królewski medyk i botanik Christian Augustini Ab Hortis (1598-1650), lekarz miejski i właściciel szkoły pielęgniarek Daniel Fischer (1695-1746), pionier rentgenologii Vojtech Alexander, królewski matematyk i astronom David Frölich (1595-1648), historyk i geograf Juraj Buchholtz st. (1643-1724) i jego syn Jakub Buchholtz (1696-1758), badacz Tatr, historyk i geograf Juraj Buchholtz mł. (1688-1737), autor najstarszej panoramy Tatr, narysowanej w 1717 r. w rejonie Wielkiej Łomnicy, przyrodnik Tomaš Mauksch (1749-1832), historyk taternictwa Alfred Grósz (1885-1973).
W II połowie XIX w. K. stał się ważnym ośrodkiem przemysłu tekstylnego. W końcu XIX w. doprowadzono do miasta linię kolejową, zaś stacja kolei została wybudowana na miejscu dawnej osady św. Michała. W 1894 r. w południowej dzielnicy powstał nowy kościół ewangelicki.
Mimo licznych pożarów, klęsk elementarnych i wojen - historycy obliczyli, że od czasów husyckich do 1945 r. przez Kieżmark przetoczyło się 13 frontów - miasto zachowało swoją dawną, historyczną strukturę urbanistyczno-architektoniczną i charakter. Zmieniła się jedynie struktura narodowa: po 1945 r. usunięto z miasta niemal wszystkich Niemców, którzy przez 7 wieków współtworzyli historię miasta. W 1950 r. uznano je za jedną z 16-tu słowackich miejskich pamiątek kultury. Od 1991 r. organizowane są w Kieżmarku coroczne Targi Historycznego i Ludowego Rzemiosła.

Zabytki:

Zamek Kieżmarski - patrz osobne hasło.
Kościół katolicki św. Krzyża, późno gotycki, z lat 1444-98, wystawiony przez Zápolyów w miejscu wcześniejszej kapliczki, potem spalonego kościoła. Trzynawowy, z gotyckim sklepieniem (sieciowym, gwiazdowym i krzyżowym). W tylnej części arkadowy gotycki chór z końca XV w. Główny ołtarz św. Krzyża z ok. 1500 r. Rzeźba Ukrzyżowania z kręgu Wita Stwosza (?), figury Panny Marii, św. Magdaleny i św. Jana zbarokizowane, malowidła na skrzydłach ołtarza starsze, z II połowy XV w. Boczne ołtarze: św. Katarzyny z 1493 r., Koronowania Matki Boskiej z początku XVI w., ołtarze Apostołów i Zbawiciela z lat 1470-80. Wolno stojąca rzeźba Madonny z początku XVI w pochodzi z pracowni Mistrza Pawła z Lewoczy. Miedziana chrzcielnica z 1472 r. ozdobiona jest sceną Ukrzyżowania, figurami św. Piotra i Pawła, symbolami ewangelistów i herbem Kieżmarku. W prezbiterium stalle gotyckie z 1469 r. i renesansowe z 1518 r. W kościele są dwa chóry i dwoje organów: na wielkim chórze organy z 1572 r., na małym - z 1651 r. Najstarsze epitafium nagrobne pochodzi z 1520 r. i należy do kapitana zamku Kristofa Varkoča. Na lewo od głównego ołtarza usytuowana jest krypta grobowa rodziny Thőkőlych. Kościelna wieża, pierwotnie stojąca osobno, jest obecnie przybudowana do świątyni i ma charakterystyczną, renesansową attykę.

Renesansowa dzwonnica, wystawiona w pobliżu kościoła w latach 1586-91, ze szczytową attyką.

Kościół Katolicki Panny Marii, przy ul. Zamkowej, wystawiony przez paulinów w 1747 r. w miejscu istniejącego od połowy XVII w małego kościoła paulińskiego. Barokowy wystrój wnętrza - ołtarz główny Panny Marii i boczne św. Pawła i św. Anny z I połowy XVIII w.

Drewniany artykularny kościół ewangelicki, wybudowany na południowym skraju ówczesnego miasta w 1687 r. Początkowo niewielki, nie mógł pomieścić wszystkich wiernych, których z końcem XVII w. było przeszło tysiąc. Przeto dwóch Kieżmarczan, Pavol Vitalia i Ján Michaelides wybrali się na północ Europy z zamiarem zebrania składek na budowę dwóch nowych kościołów, urzędów parafialnych i szkoły. Kwestowali w Polsce, Prusach, krajach nadbałtyckich i w Skandynawii przez dwa lata i zebrali zaledwie niespełna 800 węgierskich złotych. Po potrąceniu kosztów podróży - na budowę zostało ledwie 274 złote. Zatem na budowę nowego kościoła - kosztowała ok. 5 tys. złotych - złożyć się musiały najbogatsze rodziny spiskie. Protestanccy mieszczanie w 1717 r. zlecili budowę majstrowi Jurajowi Müttermanowi z Popradu, który miał wystawić budynek, zawarli także umowę ze snycerzem Jánem Lerchem z Kieżmarku na wystrój wnętrza.
Przebudowa kościoła trwała tylko trzy miesiące. Drewniany zrębowy budynek w barokowym stylu stanął na planie greckiego krzyża i miał 34,5 m długości, 30,5 m szerokości i 20,5 m. wysokości. Wybudowano go obok dawnej gospody, w której mieściła się szkoła. Kościół wyposażony był także w małą wieżę z krzyżem, którą zburzono ze względów statycznych w 1893 r. Fasadę otynkowano gliną, dach został pokryty gontem.
Kościół wyświęcono w niedzielę 15 sierpnia 1717 r. Był, jak na owe czasy, ogromny: w nawie było przeszło tysiąc miejsc siedzących, na sześciu chórach zaś prawie pięćset.
Ołtarz znajduje się we wschodniej części kościoła. Był wykonany w pracowni snycerskiej Jána Lercha w latach 1717-27. W jego centralnej części znajduje się wizerunek Ukrzyżowania, pod krzyżem umieszczono figury Marii Panny, Marii Magdaleny i św. Jana, a po bokach ołtarza - postacie Mojżesza i Arona. W szczytowej części ołtarza znajduje się symbol Św. Trójcy (kościół nosi takie wezwanie), a nad nim cesarski orzeł.
Z prawej strony ołtarza ambona z 1717 r., także będąca dziełem Jána Lercha, z rzeźbami proroków, ewangelistów i Chrystusa. Najstarszym zabytkiem kościoła jest chrzcielnica, której część kamienna pochodzi z 1690 r., zaś miedziane zwieńczenie z 1768 r. Na głównym chórze muzycznym znajdują się organy. Pierwszy instrument z 12 registrami wybudował w 1720 r. lewocki organmistrz Vavrinec Čajkovský. Dodatkowy pozytyw dobudował w 1729 r. organmistrz Martin Korabinský ze Spiskiej Nowej Wsi. Organy czynne są do tej pory. Z uwagi na doskonałą akustykę, często urządzano tu koncerty organowe i nagrania.
Jak na kościół ewangelicki, kieżmarska świątynia jest bardzo bogato zdobiona licznymi rzeźbami i malowidłami. Jedyną jej częścią murowaną jest zakrystia, przerobiona z dawnych pomieszczeń szkolnych.
Od 1892 kościół jest uznany za zabytek, chroniony prawem. W 1967 r. został przejęty na własność muzeum kieżmarskiego, które urządzało tu czasowe wystawy. W 1985 r. nadano mu status narodowej pamiątki kultury. 12 czerwca 1991 r. obiekt został zwrócony Kościołowi Ewangelicko-Augsburgskiemu i wówczas rozpoczął się jego generalny remont. Do 1993 r. wykonano rekonstrukcję budynku, potem rozpoczęto prace we wnętrzu. Przewiduje się, że kieżmarski stary kościół ewangelicki będzie ubiegać się o tytuł światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

Liceum ewangelickie, obok starego ewangelickiego kościoła. Szkoła parafialna musiała istnieć w K. już w XIII w., pod koniec XIV w. są już pierwsze dokumenty na temat jej działalności. Funkcjonowała przy parafii Św. Krzyża i razem z nią kilkakrotnie zmieniała patronów z katolickich na ewangelickich i odwrotnie. W 1536 powstała pierwsza murowana siedziba szkoły, w 1543 r., kiedy jej rektorem był Ján Sommer, przekształciła się w gimnazjum, w którym studiowali uczniowie z całej środkowej Europy. W czasie kontrreformacji, w 1674 r. zlikwidowano w ogóle możliwość nauki w gimnazjum ewangelickim, na krótko szkoła w dawnej siedzibie odrodziła się w czasie powstania Thőkőlego, by ostatecznie znaleźć pomieszczenie w dawnej gospodzie koło Wyżniej Bramy poza murami miejskimi.
Szkoła, mimo burzliwych dziejów, zachowała wysoki poziom nauczania (od początku XVIII w. wg metod Jána Komenskiego), szczególnie w odniesieniu do nauk przyrodniczych, a jej nauczyciele i uczniowie stanowili pierwsze grono odkrywców i badaczy Tatr. W 1615 r. jeden z jej studentów - David Frölich - odbył pierwszą znaną w historii wycieczkę na szczyt tatrzański. Jak później udowodniono, był to Kieżmarski Szczyt. W 1787 r. kieżmarskie gimnazjum otrzymało prawo wykładania przedmiotów uniwersyteckich i tym samym przekształcone zostało w liceum (działało w ten sposób do 1852 r.). Wykładano tu m.in. filozofię, teologię i prawo.
Nowy murowany parterowy budynek szkoły, powstał w latach 1774-76. Pierwsze piętro dobudowano w 1820 r., w 1865 r. drugie. W 1852 r. przeorganizowano ją na ośmioklasowe gimnazjum. Jako niemieckie gimnazjum działało aż do zamknięcia w 1945 r.
Uczyli w nim znakomici profesorowie, a nauki pobierali uczniowie narodowości niemieckiej, słowackiej, węgierskiej i serbskiej. Na liście osób, związanych z kieżmarskim liceum jest wielu słowackich, niemieckich i węgierskich twórców i naukowców, a wśród nich m.in. pisarze Ján Chalupka, Samo Chalupka, Gašpar Fejérpataky-Belopotocký, Janko Jesenský, Janko Kraľ, Karol Kuzmány, Pavol Országh-Hviezdoslav, Martin Rázus, Ivan Stodola, Pavol Józef Šafarik, malarze Peter Bohuň i Ladislav Mednyanszký, naukowcy Gregor Berzeviczy, Juraj Bucholtz mł., David Frölich, Tomaš Mauksch, Aurel Stodola.
W siedzibie liceum znajduje się cenna biblioteka licząca 150 000 tomów. Są w niej także cenne pierwodruki, m.in. 53 inkunabuły z XV w. i 2600 wydań z XVI w. Front budynku zdobią dwa łacińskie napisy z datami i pamiątkowe tablice. Budynek wraz z biblioteką są własnością zboru ewangelickiego w Kieżmarku. Od 1985 r. stanowi pamiątkę kultury narodowej.

Kościół ewangelicko-augsburski ("nowy"), wybudowany w latach 1872-94 w dekoracyjnym stylu neobizantyjskim według projektu wiedeńskiego architekta duńskiego pochodzenia Teofila von Hansena. Projekt, przygotowany pierwotnie dla terenów orientalnych, łączył w sobie cechy stylu bizantyjskiego, romańskiego, renesansowego, mauretańskiego i został Kieżmarczanom ofiarowany za darmo, pod warunkiem jego dokładnej realizacji. Kościół przypomina meczet z minaretem, a jego czerwona, charakterystyczna sylwetka widnieje na większości fotografii, pokazujących Kieżmark. Ma 80 m długości, 20 m szerokości, wieża dzwonnicy ma 42 m, zaś kopuła nad ołtarzem ma 33 m. Ołtarz, usytuowany nietypowo na zachodniej stronie kościoła, ozdobiony jest drewnianą rzeźbą błogosławiącego Chrystusa. Z obu stron ołtarza, symetrycznie, umieszczone są dwie ambony. Organy dwumanuałowe z 1894, wykonane przez firmę Rieger Krnov. Polichromia w arabeski, okna ozdobione sześcioramiennymi gwiazdami Dawida. W 1909 r. wzniesiono obok kryptę - mauzoleum Imricha Thőkőlego, zmarłego na wygnaniu w Turcji, którego prochy przewieziono do Kieżmarku w 1906 r.

Ratusz miejski, na Rynku Głównym. Pierwszy, gotycki, budynek ratusza stanął w 1461 r., ale spłonął w 1515 r. Na jego miejscu w latach 1541-55 wystawiono gmach renesansowy, rozbudowany w 1799 r. w stylu klasycystycznym. Dobudowana wówczas wieża zegarowa jest kopią wieży kościoła św. Piotra w Salzburgu. Obecnie mieści się tu urząd miejski.
Reduta miejska, na Rynku Głównym, klasycystyczna, dwutraktowa budowla z 1818 r. Wcześniej w tym miejscu istniała wieża miejska, potem Dom Thőkőlego, w początku XVIII w. zaś drukarnia Mateja Glasera-Vitriarego.

Zespół domów mieszczańskich na głównych ulicach i na Starym Targu, pierwotnie późno gotyckich i renesansowych, także barokowych.

Muzea:

Muzeum na kieżmarskim zamku, 060 01 Kežmarok, Hradné nám. 42, Tel.: +421-968-52-2618, +421-968-52-2619, czynne od kwietnia do września codziennie z wyj. poniedziałków w godz. 900-1200 i 1300-1600, od października do maja od wtorku do piątku w godz. 900-1200 i 1300-1600.
Muzeum powstało w 1926 r., od maja 1931 r. mieści się w kieżmarskim zamku i ma charakter regionalny. Po wojennej przerwie zostało ponownie otwarte w 1947 r. Gromadzi obecnie ponad 18 tys. eksponatów, zebranych w działach ogólnohistorycznym, literackim, artystycznym, etnograficznym i numizmatycznym. Cennym elementem są zachowane części zamku. Prezentowane są następujące ekspozycje: Prehistoryczne i średniowieczne osadnictwo Kieżmarku, Rozwój Kieżmarku od XIII do XVIII w., Kieżmarski Związek Strzelecki, Związek Spiskich Lekarzy oraz Życie i działalność dr. Vojtecha Alexandra, Rozwój Kieżmarku w XIX i XX w., Historyczne portrety na Spiszu, Kieżmark a Tatry. Osobna wystawa w jednym z mieszczańskich domów przy Głównym Placu prezentuje wyposażenie mieszkania dawnego domu spiskiego.
We wnętrzach zamkowych organizowane są koncerty muzyki kameralnej i spektakle teatralne.

Zakwaterowanie: Hotel Club***, Dr. Alexandra 24, 06001 Kežmarok, Hotel Štart*, Pod lesom 24, 06001 Kežmarok, Penzión Silvia, Tehelna 9, 06001 Kežmarok, Penzión No 1, Michalska 1, 06001 Kežmarok, Penzión Regent, Stary Trh 65, 06001 Kežmarok, Turistická ubytovňa Adria, Nizna brana 6, 06001 Kežmarok, Domov mladeže, Garbiarska 1, 06001 Kežmarok, ATC Karpaty, Huncovska ul., 06001 Kežmarok.

Turystyka i narciarstwo: Rejon Tatr Wysokich i Gór Lewockich. Wyciągi narciarskie na Jerozolimskim Wierchu.

EPowrót do leksykonu
E Powrót do "Spisu treści"