Maciej Pinkwart

Restauracyjna konspiracja

 TUTAJ inne Ścieżki czasu

Tutaj skan artykułu

 

 

Po wybuchu wojny w Zakopanem utworzona została lokalna placówka NKN - Narodowy Komitet Zakopiański z wójtem Wincentym Regiecem na czele, która oficjalnie popierała politykę Austrii, taka też - procentralna – była początkowo orientacja większości mieszkańców Zakopanego. Jednak już jesienią 1914 r., wobec braku wyraźniejszych perspektyw narodowych, a także niezbyt chlubnych działań bojowych, nastawienie to zaczęło się zmieniać. W grudniu powstała w Zakopanem tajna organizacja niepodległościowa kierowana przez Jana Kasprowicza i Stefana Żeromskiego, ponadpartyjna, ale o zdecydowanie ententofilskim charakterze. Jej członkowie – przeważnie przedstawiciele miejscowej i przyjezdnej inteligencji – działali głownie poprzez nieustające gadanie o sprawach przyszłości Polski. Miejscem tych dyskusji był specjalny pokój przy popularnej restauracji Stanisława Karpowicza „Przełęcz”, mieszczącej się przy Krupówkach (tam, gdzie po II wojnie był nieodżałowanej pamięci zakopiański „Cocktail-bar”). Tajna organizacja działała więc niemal jawnie, nic więc dziwnego, że po pewnym czasie została przez „życzliwych” zadenuncjowana do władz, a w 1916 r. – rozwiązała się. Niemniej, jak pokazała przyszłość, ta „literacko-artystyczna” konspiracja przyniosła po dwóch latach nieoczekiwane efekty. Ubocznym skutkiem jej działalności stała się kolekcja karykatur wybitnych bywalców Zakopanego (w tym - uczestników zebrań u Karpowicza), rysowana przez Kazimierza Sichulskiego z inspiracji aktora Ludwika Solskiego. Karykatury te, stanowiące spłatę należności Sichulskiego za mieszkanie i wikt u słynnego restauratora, są dziś własnością Muzeum Tatrzańskiego.

Z początkiem 1917 r. osiadł w Zakopanem inżynier Leon Krobicki z Harklowej (ten sam, którego poznano tu już wcześniej jako pierwszego automobilistę, który dotarł w 1902 r. samochodem do Zakopanego). Wspólnie z tutejszym nauczycielem Medardem Kozłowskim założył tajną grupę Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, która stała się wkrótce czołową siłą polityczną Zakopanego.

Coraz bardziej aktywny był w Zakopanem Stefan Żeromski. Kierował założoną przez siebie przed laty Biblioteką Publiczną i miejscowym oddziałem Towarzystwa Szkoły Ludowej, założył stowarzyszenie „Podhalańskie Warsztaty Pracy”, był także sekretarzem Narodowego Komitetu Zakopiańskiego i przewodniczącym jego sekcji... ekonomicznej. Praca w „tajnej” organizacji niepodległościowej przydała mu tak cenionego w Zakopanem nimbu wielkiego konspiratora.

Karierę robili także zakopiańczycy, którzy z Legionami poszli do walki. Najszybszą i największą – Mariusz Zaruski, który jeszcze przed wojną miał zacięcie do spraw wojskowych i w kierowanych przez siebie organizacjach był bardziej dowódcą niż prezesem… Rozstawszy się za namową Andrzeja Struga ze Strzelcami, wstąpił do kawalerii I pułku Legionów. I niebawem stał się jednym z najwybitniejszych specjalistów od jazdy konnej, ba! – autorem podręcznika na ten temat. W wojsku szybko awansował – zaczynał jako szeregowiec, już w pierwszym r. wojny był porucznikiem, w 1916 – rotmistrzem. Tzw. kryzys przysięgowy – kiedy w 1917 r. część legionistów odmówiła złożenia przysięgi na wierną służbę Niemcom, którzy tymczasem stali się głównymi okupantami ziem polskich – zastał go na stanowisku dowódcy pułku. Za odmowę złożenia przysięgi został wtedy aresztowany i osadzony w więzieniu w Przemyślu. Zwolniony w grudniu 1917 roku, powrócił na Podhale, gdzie został komendantem Polskiej Organizacji Wojskowej na rejon nowotarski.

Pierwsze ogólnozakopiańskie zgromadzenie obywatelskie, opowiadające się głośno za pełnym samostanowieniem narodu polskiego, odbyło się 2 lutego 1918 i przyjęło deklarację poparcia dla wyrażonego kilka miesięcy wcześniej w Krakowie stanowiska Polskiego Koła Sejmowego. Niedługo potem, 18 lutego, w proteście przeciw tzw. pokojowi brzeskiemu w Zakopanem zorganizowano strajk i pochód protestacyjny z udziałem trzech tysięcy osób, które na wiecu pod pomnikiem Jagiełły poparły rezolucję stwiedzającą, że Polacy wyzbyli się już złudzeń co do Austrii i Niemiec.

Wyczuwając rosnące emocje społeczne i ewidentne zbliżanie się chwili dziejowej – wójt Zakopanego Wincenty Regiec na dzień 13 października 1918 r. zwołał w sali „Sokoła” zgromadzenie obywatelskie, w którym wzięło udział blisko pięćset osób. Na przewodniczącego wiecu wybrano Stefana Żeromskiego, a u jego boku zasiedli, jako wiceprzewodniczący – reprezentant endecji, zarządca dóbr Władysława Zamoyskiego Wincenty Szymborski (ojciec naszej Noblistki, Wisławy Szymborskiej) i reprezentujący lewicę założyciel TOPR i dowódca nowotarskiej Polskiej Organizacji Wojskowej, Mariusz Zaruski. Referat przedstawiający sytuację polityczną i prognozy na przyszłość wygłosił pisarz Stanisław Wyrzykowski, a dziennikarz i adwokat Józef Diehl przedstawił rezolucję, która przez aklamację została przyjęta przez uczestników wiecu:

Wobec przyjęcia zasad pokojowych prezydenta Stanów Zjednoczonych Wilsona przez państwa rozbiorowe, uważamy się odtąd za obywateli wolnej, niepodległej i zjednoczonej Polski. Tej Polsce winniśmy wierność i posłuszeństwo, mienie i krew naszą, nie uznajemy żadnych więzów, tym najświętszym obowiązkom przeciwnych.

Przejęci ważnością godziny dziejowej dla wspólnego gorliwego pełnienia obowiązków wobec państwa polskiego postanawiamy stworzyć Organizację Narodową w Zakopanem i w tym celu wybieramy jej zarząd, złożony z 32 osób, polecając mu ułożenie programu i sposobu działalności.

 

Nowy Targ-Kraków 24-10-2008

 

 

 

È Æ