Tygodnik Podhala˝ski nr 8, 23 lutego 2017

Tutaj tekst