Tygodnik Podhala˝ski, 29 stycznia 2015

Tutaj tekst