Tygodnik Podhala˝ski, 31 stycznia 2013

Tutaj tekst