Tygodnik Podhala˝ski, 27 stycznia 2011

Tutaj tekst