Tygodnik Podhala˝ski, 7 stycznia 2010

Tutaj tekst